BBH ETFとIBB ETFとVHT ETFとS&P500との配当再投資後の2005年~2018年のリターンの比較3